Algemene verkoop- en han-delsvoorwaarden

Artikel 1 : Elke door onze vennootschap voorgelegde offerte die het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst in hoofde van de klant, is voor de uitvoering ervan onderworpen aan de onderhavige algemene voorwaarden, die voorrang hebben op de eventuele clausules op de bestelbonnen of andere documenten van onze klanten, tenzij onze vennootschap ze schriftelijk aanvaardt.

Artikel 2 : Een door onze klant ondertekende brief of bestelbon vormt een formele verbintenis van zijn kant, zelfs indien deze niet schriftelijk door onze onderneming wordt bevestigd.

Artikel 3 : Onze vennootschap behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling afhankelijk te stellen van de voorafgaande betaling van een voorschot. Indien de klant dit voorschot niet betaalt binnen tien dagen na de bestelling, kan de bestelling van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden ontbonden ten nadele van de klant. In geval van annulering door de klant en ten nadele van de klant, zal het gestorte of te storten voorschot door onze vennootschap worden verworven, onder voorbehoud van bijkomende schadevergoeding indien de schade die aan onze vennootschap wordt berokkend groter is dan het bedrag van het voorschot.

Artikel 4 : De in onze offertes vermelde leveringstermijnen worden als aanwijzing gegeven, daar ons bedrijf zelf afhankelijk is van Belgische of buitenlandse leveranciers. Uit deze situatie volgt dat de overschrijding van een in onze offertes vermelde termijn door de klant niet kan worden ingeroepen om schadevergoeding of annulering van de bestelling te eisen.

Artikel 5 : De in onze prijsopgaven vermelde prijzen worden bepaald met inachtneming van de economische voorwaarden die gelden op het ogenblik waarop de prijsopgave wordt gedaan. Zij zorgen voor de levering van de goederen op de door de klant aangegeven plaats. Zij kunnen evenwel zonder voorafgaande kennisgeving en te allen tijde worden gewijzigd om rekening te houden met een stijging van de prijzen van de grondstoffen, van de lonen of van diverse lasten. BTW en andere vastgestelde of vast te stellen belastingen zijn niet in onze prijzen inbegrepen en moeten door de klant worden betaald.

Artikel 6 : In geval van bestelling van vervangingsonderdelen worden deze op eigen kosten en voor eigen risico aan de klant toegezonden.

Artikel 7 : De goede uitvoering van een bestelling en de ontvangst ervan worden geacht door de klant te zijn aanvaard acht dagen na de voltooiing ervan. Na deze termijn is geen enkele klacht meer ontvankelijk. De gebreken die de klacht van de klant rechtvaardigen, kunnen onze vennootschap er enkel toe verplichten de als gebrekkig erkende goederen te vervangen of de werken naar behoren uit te voeren, met uitsluiting van de betaling van een schadevergoeding. Vervangen defecte goederen blijven eigendom van ons bedrijf. In geen geval mag een klacht van de klant als voorwendsel worden gebruikt om de betaling van facturen uit te stellen.

Artikel 8 : Onze vennootschap, evenals deze van haar werknemers of medecontractanten, is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen of zaken tijdens of na de uitvoering van een bestelling, voor zover haar een fout kan worden verweten.

Artikel 9 : Stakingen, oproer, epidemieën en, in het algemeen, gevallen van overmacht ontslaan onze vennootschap van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van elke bestelling of machtigen haar de uitvoering ervan op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving. In dit geval kan de klant geen schadevergoeding eisen, om welke reden dan ook.

Artikel 10 : Onze facturen zijn betaalbaar te Brussel, contant. Elke factuur die op de vervaldag niet is betaald, wordt vanaf de volgende dag geacht in gebreke te zijn en draagt rente tegen de discontovoet van de Nationale Bank voor wissels met een looptijd van meer dan twaalf maanden, vermeerderd met 2,5% en met een minimum van 9%. Wissels met automatische incasso worden in betaling genomen, waarbij alle kortingen en andere kosten voor rekening van de klant zijn. In geval van ongerechtvaardigde niet-betaling van een factuur is de klant bovendien als boete een bedrag verschuldigd gelijk aan 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro, rekening houdend met vertragingsrente en gerechtskosten.

Artikel 11 : Alle tekeningen, bestekken, afmetingen, schema’s, illustraties, enz. die door onze vennootschap aan onze klant worden overhandigd, blijven het persoonlijk eigendom van onze vennootschap en het is de klant verboden ze aan een derde mee te delen. Deze documenten zijn niet bindend voor onze onderneming en hun vermeldingen worden geacht een benaderend karakter te hebben.

Artikel 12 : In geval van betwisting of geschil over de uitlegging of de tenuitvoerlegging van een beschikking zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 13 : In geval van niet-naleving van de verplichtingen van de klant en de onmogelijkheid om tussen te komen die daaruit voortvloeit, zal deze laatste door onze vennootschap een forfaitair bedrag van 350 € gefactureerd worden, exclusief verplaatsingen.

Artikel 14 : Ons bedrijf zal een extra forfaitair bedrag van € 50,- aanrekenen per afgetopt/ontdekt gaspunt ter plaatse.